Reklamační řád (Informace o zákonné odpovědnosti za vady)

INFORMACE O ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží a to konkrétně obuv zn. Vivobarefoot (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“). Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu OP a Reklamačního řádu má přednost Reklamační řád.
 3. Zákazníkem internetového obchodu www.vivostorebrno.cz je Kupující-spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen “Kupující“)
 4. Prodávající Ing. Jitka Slunečková, IČ 04963938, se sídlem Červený kopec 887/2a, 639 00 Brno (dále jen „Prodávající“) při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který dodává Kupujícímu Zboží.

 

II.

Prevence

 1. Zboží je nutné vybírat s ohledem na zátěž a vhodnost použití pro danou aktivitu či sport. Je potřeba zvolit vhodný druh a velikost – u barefoot obuvi doporučujeme 6–8 mm extra místa v přední části obuvi, nikoli méně, aby noha v obuvi mohla správně pracovat. Dbejte na vhodnost daného materiálu a podrážky pro účel použití, za kterým obuv kupujete. Nevhodně zvolený typ, velikost nebo tvar Zboží vůči vašemu chodidlu nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.
 2. Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné, aby Kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.
 4. Abyste s našimi výrobky byli maximálně spokojeni, doporučujeme vám prostudování tohoto návodu a dodržování doporučení, jak vaši obuv správně udržovat:

 

4.1. Obuv noste vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k poškození vnitřních částí, jako je stélka či pata. Obuv obouvejte a vyzouvejte zásadně řádně rozvázanou, nikdy způsobem zouvání “boty o botu”! Používejte obuvnickou lžíci. Obuv používejte pouze suchou. Obuv střídejte a nenoste každodenně jednu a tu samou obuv. Nedodržením těchto pokynů se může výrazně zkrátit životnost obuvi. Po použití ve vlhkém prostředí nechte obuv co nejdříve řádně vysušit. V případě, že obuv používáte s vnitřní stélkou, vždy jí při sušení vyjměte. Vnitřní stélku doporučujeme používat pouze ze začátku nošení barefoot obuvi a v zimních měsících; jinak ji pro dosažení nejlepšího pocitu bosé chůze doporučujeme vyjmout.

4.2. Doporučený postup sušení: Po vyjmutí vnitřní vložky vycpěte mokrou obuv novinami a sušte při pokojové teplotě. Obuv je potřeba střídat a nenosit každodenně jednu a tu samou, v opačném případě nestihne řádně vyschnout. Obuv zásadně neperte v pračce, ani nesušte v sušičce nebo na horkém topení, výrazně tím snižujete funkčnost a životnost obuvi.

4.3. V případě znečištění textilních částí doporučujeme jednoduché čištění vlažnou vodou a houbičkou či kartáčkem s možným použitím mýdlové vody (nikoli prášku na praní nebo saponátu). Kartáčem či houbičkou nečistoty opatrně odstraňte.

4.4. Povrch obuvi ze syntetických materiálů se snadno čistí vlhkým hadříkem. Po umytí obuv ošetřete čistým suchým hadříkem. Obuv z hladkých usní po očištění kartáčem nebo jemně navlhčeným hadříkem ošetřete krémem na obuv v barvě materiálu a po uschnutí přeleštěte flanelovým hadříkem. Pro zlepšení vzhledu, životnosti a zvýšení voděodolnosti můžete použít bezbarvé i barevné impregnační přípravky (dle barvy materiálu).

4.5. Obuv ze světlých usní po ošetření vhodným krémem mírně ztmavnou.

4.6. Před ošetřením zkontrolujte symboly na etiketě s informací o druhu materiálu a jeho doporučeném způsobu ošetření.

 

III.

Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

  e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.
 3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží pro vadu, na kterou Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, nebo kterou Kupující sám způsobil.
 4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 6. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
 7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu
 8. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

  - mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním Zboží, nebo

  - prokazatelně nedovolenými zásahy, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením, nebo

  - prokazatelně nesprávným užíváním, nebo

  - užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, nebo

  - prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, nebo

  - praním v pračce.

 9. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může Zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
 10. Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného Zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury) Prodávajícímu. Pokud je požadavek Kupujícího na reklamaci vyhodnocen Prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.
 11. Zboží zaslané k reklamaci na náklady Prodávajícího a Zboží řádně neočištěné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět Kupujícímu na jeho náklady.
 12. Kožené části i některé vnitřní části Zboží jsou dobarvovány a zpočátku použití mohou při zvýšeném pocení či provlhnutí barvit (tyto barvy jsou zdravotně nezávadné). Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní znaky (jizvy,vrásky) nejsou vadou, nýbrž charakteristickým znakem přírodních usní.

 

IV.

Převzetí Zboží

 1. Kupující při osobním převzetí Zboží od Prodávajícího zkontroluje přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí Zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
 2. Kupující dále v den převzetí Zboží zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení je neporušené a obsahuje Zboží a jeho veškeré příslušenství.
 3. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě. Při převzetí Zboží od přepravce je nutno vyznačit vše v předávacím protokolu přepravce a informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího.
 4. Zjistí-li Kupující na Zboží či zásilce nesrovnalosti, není povinen takovéto Zboží či zásilku převzít.

 

V.

Práva Kupujícího z vadného Zboží

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. 
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání Zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení Zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu Zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 3. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku III. odst. 1 tohoto Reklamačního řádu, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 4. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v reklamační lhůtě či záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. O větší počet vad se jedná také v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. 
 5. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
 6. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady má Kupující právo:

-      požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné (na přání Kupujícího lze vyměnit za jakékoliv Zboží), nebo

-      odstoupit od kupní smlouvy

 1. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání Zboží (např. vady estetické) a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
 2. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného Zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží Kupujícím.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. 

 

VI.

Reklamace Zboží

 1. Reklamaci zboží může kupující uplatnit OSOBNĚ V POBOČCE prodávajícího nebo reklamované zboží ZASLAT PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU na adresu BAREFOOT BRNO (VIVOBAREFOOT), PRAŽÁKOVA 1008/69, 639 00 BRNO
 2. Kupující označí číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, typ zboží a jeho vzor, a popis závady. Dále pak č. bankovního účtu, na který by v případě uznání reklamace, byla kupní cena včetně dopravného odeslána. Dále uvede způsob vyřízení reklamace, který preferuje: a) opravu, b) výměnu a nebo c) vrácení peněz.
 3. Současně odešle reklamované zboží.
 4. Reklamované zboží by mělo být řádně vyčištěno a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může dojít k zamítnutí reklamace z těchto důvodů.
 5. Kupující může využít tento vzorový formulář reklamační_list
 6. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly Prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli. Reklamované Zboží nelze zaslat na dobírku, ta nebude přijata.

 

VII.

Vyřízení reklamace

 1. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od oznámení výskytu vady.  
 2. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován.
 3. V případě oprávněné reklamace (nebude se jednat např. o vadu způsobenou mechanickým poškozením apod.) má Kupující právo má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 4. Je vhodné Zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození Zboží před jeho přijetím.
 5. Prodávající neručí za škody způsobené přepravcem, pokud bude Kupujícímu doručena poškozená zásilka (poškozený, potrhaný, deformovaný transportní obal apod.), je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se Prodávající zříká všech závazku, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a partnerem Kupujícího pro reklamaci se stává dopravce.
 6. Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u Zboží zakoupeného u Prodávajícího a pouze osobě Kupujícím.

 

 

VIII.

Vyzvednutí Zboží

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. 
 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. 
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

 

Model bot Ultra nemá oděruvzdornou podrážku s ochranou proti propíchnutí. Nehodí se proto pro každodenní užívání ani nošení v terénu s ostrými kameny (přírodní cesty, hory).

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s obuví značky Vivobarefoot a znovuobjevení ztracených instinktů, ktré přináší a maximálně se přibližují chůzi naboso.

V Brně dne 1.2.2021

Reklamační list